Eigen datingsite opzetten dating en language language nl nl overijssel site

- Als het menschdom in zijn geschiedenis: moest missen al de daden der menigte, en alleen mocht bewaren de nagedachtenis der feiten, met koel overleg door individuen gewerkt, voorzeker, vele misdaden en gruwelen zouden uit het zondenregister der wereld worden weggeschrapt; maar ook vele gloriën van ons geslacht, zouden spoorloos uit de annalen der menschheid moeten verdwijnen.De Fransche revolutie is grootendeels een aaneenschakeling van gruwelen der menigte, maar al de groote veldslagen der wereldgeschiedenis hebben de overwinning, en een dikwijls glorieuze overwinning gebracht aan den veldheer, die van de psychologie der menigte wist partij te trekken, in den volsten zin des woords haar aanvoerder, haar leider was.

Geen hooger élan motiveert dan ook de dienstverrichting, het is een drilschool, waarin ieder zich goedschiks kwaadschiks onder de plak houdt, maar aan bijna alles een hekel heeft, en waarvan de meesten in jongensachtige zorgeloosheid, maar toch vaak niet zonder spetterende hoop: het einde verbeiden. Weinig vinden wij hier van die spontane invallen en geestige extemporaties uit het Academieleven.

Campéano nu begint met erop te wijzen: dat het leger er heel en al op ingericht is, om een verstandig en nuttig gebruik te maken van de psychologie de la foule.

Welnu, waarin bestaat dan het eigenaardige van deze psychologie der menigte? Zoo vormden de passagiers en de bemanning van de ‘Titanic’ in de eerste dagen van haar vaart, slechts een heele losse sociologische groep.

Alle gevoelens zijn overdreven, maar zoo weinig gecompliceerd mogelijk.

De menigte is onverdraagzaam en despotisch, wreed en cynisch; maar ze kan ook komen tot daden van ongelooflijken heldenmoed, zelfverloochening kweeken in de individuen, doodsverachting en weergalooze dapperheid.